HOTLINE: 0918 303 809
Tour
Email: info@nammekong.vn
HOTLINE
Tư vấn dịch vụ
0753 512 512 | 0918 303 809
ĐIỆN THOẠI GIÁM ĐỐC
Giải quyết thắc mắc & tư vấn
0918 303 809

Điều kiện giá vé nội địa   

  Loại giá Hạng đặt chỗ Thay đổi
đặt chỗ
Thay đổi
hành trình
Hoàn vé Dừng 
tối đa
Hệ số cộng
dặm GLP
Thương gia
linh hoạt
J, C
 
Miễn phí
Trừ giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ
 
Thu phí: 300.000 VNĐ
Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ
 
Thu phí: 300.000 VNĐ
Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ


 
12 tháng 2.00/dặm
Phổ thông
linh hoạt
M Miễn phí
Trừ giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ
Thu phí: 300.000VNĐ
Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ
Thu phí: 300.000 VNĐ
Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ
12 tháng 1,00/dặm
Tiết kiệm
linh hoạt
K,L,
Q,N
Thu phí
Trước ngày khởi hành ghi trên vé:300.000 VNĐ
Từ ngày khởi hành ghi trên vé:600.000 VNĐ
Thu phí
Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ
Từ ngày khởi hành ghi trên vé:600.000 VNĐ
Thu phí
Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ
Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ12 tháng
K,L,Q:0.75/dặm 

N:0,25/dặm
Tiết kiệm R Thu phí
Trước ngày khởi hành ghi trên vé:300.000 VNĐ
Từ ngày khởi hành ghi trên vé:600.000 VNĐ
Thu phí
Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ
Từ ngày khởi hành ghi trên vé:600.000 VNĐ
Thu phí
Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 300.000 VNĐ
Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ

12 tháng
O,25/dặm
Siêu
tiết kiệm
U,E,P Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 600.000 VNĐ 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: không cho phép
Không cho phép Không cho phép 12 tháng Không 
cộng dặm

Điều kiện chung
1. Kết hợp giá:
  • Loại giá siêu tiết kiệm: chỉ được phép kết hợp giữa các giá siêu tiết kiệm với nhau
  • Các loại giá khác: được phép kết hợp với nhau.
2. Thay đổi/Hoàn vé:
  • Chỉ được phép thay đổi sang hành trình mới bằng hoặc cao tiền hơn.
  • Hoàn vé đã sử dụng 1 phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua và giá vé của chặng bay đã sử dụng, khách vẫn phải trả phí hoàn vé.
3. Phí thay đổi
  • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi
  • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
4. Nâng hạng:
  • Hạng P: chỉ được phép nâng lên hạng E .
  • Hạng U,E: không được phép nâng hạng.
  • Các hạng khác được phép nâng lên hạng trên còn chỗ.
  • Khách phải trả phần chênh lệch giữa giá mới và giá cũ và phí thay đổi (nếu có).