HOTLINE: 0918 303 809
Tour
Email: info@nammekong.vn
HOTLINE
Tư vấn dịch vụ
0753 512 512 | 0918 303 809
ĐIỆN THOẠI GIÁM ĐỐC
Giải quyết thắc mắc & tư vấn
0918 303 809

CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - HÀ NỘI - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN KHỨ HỒI  CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN
TP HCM - CÔN ĐẢO           1     8:30      9:15   CÔN ĐẢO - TP HCM            1     14:05     14:50
TP HCM - CÔN ĐẢO         2  12:55 13:40           

        CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - QUI NHƠN - TP HCM
CHUYẾN STT   GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN  KHỨ HỒI   CHUYẾN STT    GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN
TP HCM - BMT                    1     11:00     11:50    BMT - TP HCM                      1     15:45     16:35

        CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - PLIEKU - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN KHỨ HỒI CHUYẾN STT    GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN
TP HCM - PHÚ QUỐC   1  6:45  7:35    PHÚ QUỐC - TP HCM    1     11:25     12:20
TP HCM - PHÚ QUỐC  10:10  11:00   PHÚ QUỐC - TP HCM 2  15:25 16:20
TP HCM - PHÚ QUỐC 3   12:35   13:25