HOTLINE: 0918 303 809
Tour
Email: info@nammekong.vn
HOTLINE
Tư vấn dịch vụ
0753 512 512 | 0918 303 809
ĐIỆN THOẠI GIÁM ĐỐC
Giải quyết thắc mắc & tư vấn
0918 303 809

Lịch trình bay Vietnam Airlines 1
 CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - HÀ NỘI - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN Khứ hồi CHUYẾN STT    GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN
TP HCM - HÀ NỘI            1 5:30  7:30   HÀ NỘI - TP HCM             1     6:00     8:00
TP HCM - HÀ NỘI  6:30  8:30   HÀ NỘI - TP HCM 2  6:30 8:30
TP HCM - HÀ NỘI 3   7:00   9:00    HÀ NỘI - TP HCM 3  8:15 10:15
TP HCM - HÀ NỘI 4    9:05    11:05    HÀ NỘI - TP HCM 4  9:05 11:05
TP HCM - HÀ NỘI 5  10:30    12:30    HÀ NỘI - TP HCM 5  10:30 12:30
TP HCM - HÀ NỘI 6 11:15  13:15   HÀ NỘI - TP HCM 6  12:05 14:05
TP HCM - HÀ NỘI 7 12:05  14:05   HÀ NỘI - TP HCM 7  13:30 15:30
TP HCM - HÀ NỘI 8 13:00  15:00   HÀ NỘI - TP HCM 8  14:15 16:15
TP HCM - HÀ NỘI 9 14:00 16:00   HÀ NỘI - TP HCM 9 14:45 16:45
TP HCM - HÀ NỘI 10 15:00 17:00   HÀ NỘI - TP HCM 10 15:00 17:00
TP HCM - HÀ NỘI 11 16:30 18:30   HÀ NỘI - TP HCM 11 16:00 18:00
TP HCM - HÀ NỘI 12 17:00 19:00   HÀ NỘI - TP HCM 12 17:00 19:00
TP HCM - HÀ NỘI 13 17:30 19:30   HÀ NỘI - TP HCM 13 18:00 20:00
TP HCM - HÀ NỘI 14 18:00 20:00   HÀ NỘI - TP HCM 14 19:00 21:00
TP HCM - HÀ NỘI 15 19:00 21:00   HÀ NỘI - TP HCM 15 19:30 21:30
TP HCM - HÀ NỘI 16 20:00 22:00   HÀ NỘI - TP HCM 16 20:00 22:00
TP HCM - HÀ NỘI 17 20:30 22:30   HÀ NỘI - TP HCM 17 20:30 22:30
          HÀ NỘI - TP HCM 18 21:00 23:00
          HÀ NỘI - TP HCM 19 22:00 24:00
 
                                      CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - HẢI PHÒNG - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN  Khứ hồi   CHUYẾN STT    GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN
TP HCM - HẢI PHÒNG      1    6:10  8:10   HẢI PHÒNG - TP HCM      1     9:00     11:00
TP HCM - HẢI PHÒNG  8:10  10:10   HẢI PHÒNG - TP HCM 2  11:00 13:00
TP HCM - HẢI PHÒNG 3  10:35   12:35    HẢI PHÒNG - TP HCM 3  13:25 15:25
TP HCM - HẢI PHÒNG 4    11:55    13:55    HẢI PHÒNG - TP HCM 4  14:45 16:45
TP HCM - HẢI PHÒNG 5   16:15    18:15    HẢI PHÒNG - TP HCM 5  19:05 21:05

                                      CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - VINH - TP HCM
CHUYẾN STT   GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN   Khứ hồi    CHUYẾN STT    GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN
TP HCM - VINH              1 9:35  11:20   VINH - TP HCM               1     12:10     13:55
TP HCM - VINH  13:50  15:35   VINH - TP HCM 2  16:25 18:10
TP HCM - VINH 3  17:40   19:25    VINH - TP HCM 3  20:15 22:00


                                      CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - ĐÀ NẴNG - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN    Khứ hồi     CHUYẾN STT    GiỜ ĐI     GiỜ ĐẾN
TP HCM - ĐÀ NẴNG       1 5:50 7:10   ĐÀ NẴNG - TP HCM       1     6:05     7:15
TP HCM - ĐÀ NẴNG  7:30  8:40   ĐÀ NẴNG - TP HCM 2  7:50 9:00
TP HCM - ĐÀ NẴNG 3  8:30   9:40    ĐÀ NẴNG - TP HCM 3  9:30 10:40
TP HCM - ĐÀ NẴNG 4    11:30    12:40    ĐÀ NẴNG - TP HCM 4  10:30 11:40
TP HCM - ĐÀ NẴNG 5   14:30    15:40    ĐÀ NẴNG - TP HCM 5  13:30 14:40
TP HCM - ĐÀ NẴNG 6 15:40 16:50   ĐÀ NẴNG - TP HCM 6 16:30 17:40
TP HCM - ĐÀ NẴNG 7 17:30 18:40   ĐÀ NẴNG - TP HCM 7 19:30 20:40
TP HCM - ĐÀ NẴNG 8 18:00 19;10   ĐÀ NẴNG - TP HCM 8 20:00 21:10
TP HCM - ĐÀ NẴNG 9 19:00 20:10   ĐÀ NẴNG - TP HCM 9 21:10 22:20
TP HCM - ĐÀ NẴNG 10 19:30 20:40   ĐÀ NẴNG - TP HCM 10 21:30 22:40
TP HCM - ĐÀ NẴNG 11 20:30 21:40   ĐÀ NẴNG - TP HCM 11 22:00 23:10
TP HCM - ĐÀ NẴNG 12 22:00 23:10