HOTLINE: 0918 303 809
Tour
Email: info@nammekong.vn
HOTLINE
Tư vấn dịch vụ
0753 512 512 | 0918 303 809
ĐIỆN THOẠI GIÁM ĐỐC
Giải quyết thắc mắc & tư vấn
0918 303 809

   CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - PHÚ QUỐC - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN Khứ hồi CHUYẾN STT    GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN
TP HCM - PHÚ QUỐC 1  6:05  7:05    PHÚ QUỐC - TP HCM         1     7:45     8:50
TP HCM - PHÚ QUỐC  6:40  7:40   PHÚ QUỐC - TP HCM  2  8:20 9:25
TP HCM - PHÚ QUỐC 3   9:50   10:50    PHÚ QUỐC - TP HCM  3  8:55 10:00
TP HCM - PHÚ QUỐC 4    10:10    11:10    PHÚ QUỐC - TP HCM  4  11:50 12:55
TP HCM - PHÚ QUỐC 5  10:45    11:45    PHÚ QUỐC - TP HCM  5  12:25 13:30
TP HCM - PHÚ QUỐC 6 11:05  12:05   PHÚ QUỐC - TP HCM  6  12:45 13:50
TP HCM - PHÚ QUỐC 7 13:40  14:40   PHÚ QUỐC - TP HCM  7  14:20 15:25
          PHÚ QUỐC - TP HCM  8  15:20 16:25

        CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - CÔN ĐẢO - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN Khứ hồi CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN
TP HCM - CÔN ĐẢO             1     5:55      6:55   CÔN ĐẢO - TP HCM                  1     7:45      8:40
TP HCM - CÔN ĐẢO         2  9:30 9:30    CÔN ĐẢO - TP HCM             2 12:30  13:35
TP HCM - CÔN ĐẢO             3 10:50 11:50   CÔN ĐẢO - TP HCM                 3 14:20 15:25

        CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - ĐÀ LẠT - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN Khứ hồi   CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN
TP HCM - ĐÀ LẠT                1     7:30      8:20   ĐÀ LẠT - TP HCM                   1      9:00      9:50
TP HCM - ĐÀ LẠT           2 14:20 15:10   ĐÀ LẠT - TP HCM               2 16:00 16:50
TP HCM - ĐÀ LẠT            3  17:10   18:00   ĐÀ LẠT - TP HCM               3 18:40 19:30

        CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - NHA TRANG - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN Khứ hồi CHUYẾN STT    GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN
TP HCM - NHA TRANG 1  6:00  7:05    NHA TRANG - TP HCM         1     7:55     9:00
TP HCM - NHA TRANG         7:45  8:40   NHA TRANG - TP HCM          2  9:30 10:25
TP HCM - NHA TRANG 3   12:55   13:50    NHA TRANG - TP HCM             3  14:40 15:35
TP HCM - NHA TRANG 4    19:50    20:45    NHA TRANG - TP HCM              4  21:35 22:30

        CHUYẾN BAY TỪ TP HCM -BUÔN MÊ THUỘT - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN Khứ hồi CHUYẾN STT    GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN
TP HCM - BMT                     1      6:30      7:30    BMT - TP HCM                          1     8:10     9:10
TP HCM - BMT            9:30  10:30   BMT - TP HCM             2  17:50 18:50
TP HCM - BMT 3   16:10   17:10    BMT - TP HCM             3  19:20 20:20

        CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - CÀ MAU - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN Khứ hồi CHUYẾN STT    GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN
TP HCM - CÀ MAU 1      5:55      6:55    CÀ MAU - TP HCM                 1     7:35     8:40
TP HCM - CÀ MAU              14:20  15:20   CÀ MAU - TP HCM             2  16:00 17:05

        CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - PLIEKU - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN Khứ hồi  CHUYẾN STT    GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN
TP HCM - PLIEKU 1    16:05      17:20    PLIEKU - TP HCM               1     18:00     19:15
TP HCM - PLIEKU            17:05  18:20   PLIEKU - TP HCM             2  19:00 20:15
TP HCM - PLIEKU  3 18:00 19:15   PLIEKU - TP HCM 3 19:55 21:10

        CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - QUI NHƠN - TP HCM
CHUYẾN STT     GiỜ ĐI     GiỜ ĐẾN Khứ hồi   CHUYẾN STT    GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN
TP HCM - QUI NHƠN 1      6:00    7:10    QUI NHƠN - TP HCM   1      8:00      9:10
TP HCM - QUI NHƠN         14:15  15:40   QUI NHƠN - TP HCM                2  16:20 17:40